ПЛАНОВЕ - Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПЛАНОВЕ

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Училищен учебен план за 2018/2019 г.

Годишен план на СУ "Железник" 2018/2019 г.

План за повишаване и насърчаване на грамотността

Годишен план за квалификационната дейност

План за работата на педагогическия съвет

План за обучение и действия при бедствия, аварии,
катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ


Мерки за повишаване на качеството на образованието

План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни


Училищните планове за реализиране на Националните стратегии са неделима част от стратегията за развитието на училището. Същите се приемат на ПС и утвърждават от директора за всяка учебна година. Това са:


Училищен план за ефективно прилагане на ИКТ;

Училищна програма и план за образователна интеграция на учениците;

Училищна програма и план за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи;

Училищна програма за намаляване риска за отпадане на ученици от образователната система.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню