- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Училищен учебен план за 2022/2023г.

Годишен план на СУ "Железник" 2022/2023 г.План за повишаване и насърчаване на грамотносттаГодишен план за квалификационната дейностПлан за работата на педагогическия съветПлан за обучение и действия при бедствия, аварии,
катастрофи, пожари и за оказване на първа помощПлан за противодействие на тероризма


Мерки за повишаване на качеството на образованиетоПлан за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Училищните планове за реализиране на Националните стратегии са неделима част от стратегията за развитието на училището. Същите се приемат на ПС и утвърждават от директора за всяка учебна година. Това са:


Училищен план за ефективно прилагане на ИКТ;Училищна програма и план за образователна интеграция на учениците;Училищна програма и план за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи;Училищен план за противодействие на училищния тормоз

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню