- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

  
  
Училищен план-прием за 2023/2024 учебна година


  
  Прием 1. клас
 
ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


  ГРАФИК за дейностите за прием на ученици в 1-ви клас през учебната 2023/2024 г.
  Записване на ученици в 1-ви клас, необходими документи
:


                                  1. Заявление за записване в първи клас;


                                  2. Удостоверение за завършено предучилищно образование;
                                  3. Копие от акт за раждане.

  
         
 
Прием 5. клас

  ПРИЕМ В 8. КЛАС
  
Утвърден държавен план-прием в 8. клас


  
Утвърден план-прием за СУ "Железник" - профил "Софтуерни и хардуерни науки", 26 ученици

       График за провеждане на изпити за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас

  График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование


Информация за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за  деца, лишени от родителска грижа, и  от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства за прием в VIII клас

Насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии


  
Онлайн кандидатстване след VII клас  Работно време на комисията за записване на ученици
в VIII клас
        За първи етап – от 13.07.2023 до 17.07.2023 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.
        За втори етап - от
20.07.2023 г. до 24.07.2023 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.
        За трети етап  - от 01.08.2023 г. до 02.08.2023 г.  вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване се определя от директора до 11.09.2023 г.  
  Място за приемане на документите – СУ "Железник"

     

 
    Обучението в СУ “Железник“ се осъществява в дневна форма.
     Училището осигурява обучение и в индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение. 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню