- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

    През учебната 2020/2021 година учениците от 9 клас и учителите Пламена Динева и Зинаида Чернева, по традиция отново работиха в международен eTwinning  проект. Имахме партньори от Италия, Португалия, Турция и Франция. Темата беше "Safe young citizens on the net". Онлайн обучението наложи допълнителни познания на учениците, които им помогнаха да използват безопасно Internet, да разпознават фалшивите новини, фалшивите профили, лъжливите писма, вирусите и опасностите в мрежата. За резултатите от проекта беше създадена и електронна книга. https://ita.calameo.com/read/003726803dc649dbe5981

   За поредна учебна година 2019/2020-та ученици от 8-ми, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас отново участват в международен проект „Play to learn” с партньори от Италия, Франция, Португалия, Испания и Унгария. Тази година ще се включат повече предмети английски език, литература, ИТ, история, география, физкултура и спорт, преподаватели по съответните предмети и ученици със СОП.

Размяна на коледна украса

  За тринадесета поредна година, информационни центрове Europe Direct от цяла Европа осъществяват проекта си „Размяна на коледна украса“. И през учебната 2018/2019 година нашето училище отново взе участие, като с ученици от 5,6, 7 - те класове се изработиха играчки и коледни книжки с текст на английски език какви са българските обичаи при посрещането на светлите коледни празници.
  С размяната на коледна украса участниците могат да получат пакети от всички кътчета на Европа, в които има украса и информация за коледните традиции от съответното място. Целта е чрез творчески и забавни дейности да се разширят познанията на учениците по география, история, култура, езици, което ще допринесе за по-добро разбиране за това какво означава да си гражданин на Европа. Проектът създава предпоставки за насърчаване на училищата да поддържат връзка с другите училища – техни партньори по обмен.
  Ръководител на проекта - Севдалина Гълъбова

   През учебната 2018/2019 г. учителите Пламена Динева и Зинаида Чернева и ученици от 7-ми, 9-ти и 10-ти клас на СУ "Железник" работиха по eTwinning проект "Let's play Math" заедно с партньори от Франция, Италия и Португалия.  В края на учебната година проектът беше представен пред учители, ученици и родители.  Работният език беше английски.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ" - МОДУЛ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ" 2018 Г.

Във връзка с това, че през учебната 2017/2018 година един ученик от седми клас от СУ "Железник" се класира и взе участие в Националната олимпиада по български език и литература, през учебната 2018/2019 година училището получи право да разработи проектно предложение за участие в НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ" - МОДУЛ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ" 2018 Г.
Целта на Националната програма е повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните и образователните им потребности. Конкретните (специфични) цели на работата по модула са насочени към създаване на условия за изява на учениците с таланти, способности и интереси в областта на езикознанието и литературата.
Проектното предложение бе разработено от г-жа Таня Стоянова и получи одобрение от Министерството на образованието и науката. Групата за обучение включва седем ученици от седми клас с изявени интереси към родния език и литературата.
Ръководител: Таня Стоянова

   През учебната 2017-та/2018-та година, ученици от 7-ми, 8-ми, 9-ти и 10 клас работиха по eTwinning проект "Numb3rs", заедно с ученици от Португалия и Италия. В екип с учителите Зинаида Чернева и Пламена Динева те се запознаха с историята и настоящето на цифрите от целия свят и тяхното приложение.

   През учебната 2016-та/2017-та учебна година ученици от СУ "Железник" заедно с госпожите Зинаида Чернева. Пламена Динева и Светлана Бакоева работиха по eTwinning роект "Migrants Through the ages", заедно с партньори от Италия и Португалия. Бяха разисквани въпроси свързани с мигрантството от древността до днес. Разучаваха се мигрантски песни и се провеждаха интервюта с мигранти. Проектът е награден с национален знак за качество и Европейски знак за качество.

   От 09. 01. 2012 г. до 1. 09. 2015 г. СОУ "Железник", Стара Загора работи по проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

   През 2015-2016-та учебна година ученици от 7 клас, заедно с учителите П. Динева, З. Чернева и М. Цвеева работиха по eTwinning проект "My World of Maths", заедно с ученици от Италия, Белгия, Франция, Дания, Испания, Турция и Украйна. Проектът бе награден с национален знак за качество и Европейски знак за качество. Той е включен в изданието "Добри практики" на ЦРЧР 2016-2017.

МОСТОВЕ ПРЕЗ ИСТОРИЯТА С МАТЕМАТИКА

   През учебните 2010/2012 г. учениците от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове работиха по проект "Bridges through History with Maths" или "МОСТОВЕ ПРЕЗ ИСТОРИЯТА С МАТЕМАТИКА" по програма "Коменски" на ЦРЧР. Целта на проекта е чрез използване на Информационните технологии да се направи "разходка" през цялата история на математиката и обмен на данните между ученици от различни европейски държави. В проекта се включиха ученици от Италия, Франция, Португалия, Дания, Турция, Гърция. Първата работна среща се проведе през ноември 2010г. в Генуа - Италия. Втора работна среща - април 2011г. Кардица - Гърция. Трета работна среща - ноември 2011г. Истанбул - Турция. Четвърта - Ла Рошел - Франция.
РЪКОВОДИТЕЛ: М. МАЛИНОВА

Проект "ДА СПОДЕЛИМ КУЛТУРАТА СИ" по програма Коменски

   От септември 2009 год. до май 2011г. СОУ Железник работеше по проект Коменски на тема "Let's share our culture" ("Да споделим културата си").
Работата по проекта продължи две години и се финансира от Център за Развитие на Човешките Ресурси на стойност 20 000 евро. Освен нашето училище в проекта участваха начално училище от Ясло, Полша (координатор на проекта), начално училище от Платикампос, Гърция, основно училище от Петрести, Румъния, основно училище в Мартинлонго, Португалия и основно училище в Арпасеки, Турция.
Основната цел на този проект беше да мотивира учениците да учат английски език, да развие интересите и уменията им и в други области на знанието и да повиши осъзнаването на общочовешките ценности и толерантността им. Обогатяването на знанията им за собствената им страна и родно място и за културата и традициите на други европейски страни допринесе и за изграждане на чувство за европейско гражданство. Изпълнението на дейностите по проекта изискваше използването на различни умения от страна на учениците (артистични, езикови, употреба на компютри и т.н.). В рамките на проекта се осъществиха работни визити - до Португалия, Турция, Полша и Румъния. В тези визити участваха ученици и учители. Освен това нашето училище беше домакин през октомври 2010 год. когато тук дойдоха представители на училищата партньори по проекта.
Ръководител: Недялка Станчева

   През 2008 година нашето училище спечели проект "Време за мечти" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на стойност 50 000 лева. Проектът включва 14 клуба по интереси- клуб "Компютърна графика", клуб "Орфей 21", Шахматен клуб, Спортен клуб със секции по баскетбол, волейбол и футбол, клуб "Копринени багри", клуб "Млад географ", клуб "Туризъм", клубове "Професионално ориентиране", "Себеутвърждаване", "Ефективен лидер" и "Работа", а за начална степен са предназначени клубовете "Ти мечтаеш, заедно успяваме", "Театър" и "Фантазьори".

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"
МОДУЛ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ"

   ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБEН ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 2009/2010г.
За втора поредна година училището работи по този проект. В резултат нащите ученици бяха допуснати до националния кръг на олимпиадата.
Ръководители: Мария Цвеева
                      Зинаида Чернева

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"
МОДУЛ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ"

   ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБEН ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 2008/2009г.
Нашето училище се стреми да дава основни знания, умения и компетентности за добра реализация в живота. Всеки ученик има своя индивидуалност и във връзка с това свои способности, възможности, интереси и потребности. А всеки учещ придобива необходимите му ключови знания с различна скорост. За тази цел е необходимо да се стимулира допълнителната работа с напредналите ученици.
В часовете по информационни технологии се придобиват базови знания и умения. За учениците с изявен интерес и по-големи възможности часовете от учебния план не са достатъчни. Поради това е необходимо да има допълнително време за работа с тези напреднали ученици.
Основни цели:
1. Осигуряване на възможност за допълнително обучение на ученици с изявени способности.
2. Стимулиране на иновационни подходи в преподаването и работата на ученици с изявени способности.
3. Класиране за Националната олимпиада по информационни технологии за учебната 2009/2010 година.
Двама ученика - Павел и Мирослав от 7 кл. достигнаха и взеха участие във финалния кръг на олимпиадата по ИТ.
Ръководители: Живка Попдончева
                      Мария Цвеева
                      Зинаида Чернева

Проект: “Подпомагане на физическото възпитание и спорта в училището”

   Проектът има за цел да провокира спортната активност на учениците. Потребността от по-задълбочена и ефективна работа за физическото здраве на подрастващите. Основните цели на проекта са: Да повиши качеството на спортните дейности в часовете по физическо възпитание и в извънкласните спортни дейности като започне надграждане на постигнатите резултати.Да се акцентира върху подобряване на фитнес подготовката на участниците в спортните секции, отбори и др, като се повиши същата и на останалите ученици. Резултатите от миналогодишната спортна дейност след осъществяване на проекта, показват, че основните цели са постигнати. Финансовите средства бяха усвоени по предназначение и повишиха качеството на спортната дейност в училището.


Обучителна програма “АЗ ЗНАМ ТРУДОВИТЕ СИ ПРАВА”

   Програмата е организирана от Фондация “Помощ за благотворителността в България”, с финансовата подкрепа на Българо-Американска Кредитна Банка АД. Целта на инициативата е учениците от 11 клас на 5 старозагорски училища да придобият основна трудово-правна култура, която да им помогне успешно и във взаимен интерес да си партнират със своите бъдещи работодатели. Обучителната програма предлага:
• Интерактивно обучение по трудово-правното законодателство, невключено до момента в учебната програма.
• Възможност за изява на учениците на училищно и градско ниво.
Ръководител: Димка Кънева


Проект: “По-добро училище за по-добро бъдеще”

   Училищното настоятелство участва в проект “По-добро училище за по-добро бъдеще” към Обществен дарителски фонд. С участието и реализирането на този проект се оборудва компютърeн кабинет – с 10 компютъра, принтер, скенер и достъп до Интернет. С това се даде възможност на учениците да се занимават пълноценно с компютърни технологии и информатика. Ученици от училището участваха в проектите на КОО ”Силни без насилие”, “Сладолед за смет”, в проекта на Фондация “Помощ за благотворителността в България”, 100 ученици от І до ІV клас участват в програмата на Международната организация “Хора към хора без граници”, в която са обединени 135 страни.

Проект: “Превенция на ХИВ/СПИН в България ”

   От 2004 година в СОУ “Железник” започна работа по Компонент 7 от Програмата на ООН за “Превенция на ХИВ/СПИН и ППИ”. Сформирани са две сборни групи по СИП “Здравно образование” в 6 и 9 клас, които се водят от обучени специалисти. Прилага се нов образователен подход – учение чрез опит и преживяване. Цялата работа е насочена към изграждане на знания, нагласи и умения за отговорно сексуално и здравно поведение и превенция на рискови за здравето избори. Интересът на учениците е много голям и с удоволствие посещават занятията.
Ръководители: Ангелина Георгиева и Георги Георгиев

Проект: “i - клас”

   Проект “i-клас” на Министерството на транспорта и съобщенията и Агенцията за високи технологии цели въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българското образование. Проект “i-клас” поставя основата за модернизация на държавата в прехода й към икономика, базирана на знанието.

Проект: “Най-добрата инвестиция”

   Проектът е подчинен на мотото: “Инвестицията в образованието е най-добрата инвестиция“. Реализиран е по програма на СИФ към Министерството на труда и социалната политика. Предоставяне равен достъп на деца в неравностойно положение за обучение за работа с компютри и продукция с аудио визуална техника. Прибиране и задържане в училище на децата в рисково положение. Социализация. Запознаване с възможностите, които дава световната мрежа. Предоставяне равен достъп на деца в неравностойно положение за обучение за работа с компютри и продукция с аудио визуална техника. С реализирането на този проект се оборудваха два компютърни кабинета и звукозаписно студио с което се даде възможност на учениците след учебни занятия да се занимават с компютърни технологии, интернет и да работят в звукозаписното музикално студио.
Ръководител: Донка Ангелова

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню