- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗА НАС

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Стойка Сребрева
;  Мария Пенкова;  Маноела Динева

Актуално работно време:
Мария Пенкова   
понеделник  - петък  08:00-13:00
 

Стойка Сребрева
понеделник  - петък  08:00-13:00


Маноела Динева
понеделник  - петък  08:00-13:00


Основни цели и задачи:
Подпомагане процеса на приобщаващо образование на учениците със СОП в училище;
Консултиране на учители, родители /настойници/ и социални партньори в процеса на обучение;
Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие /ресурсно подпомагане/ в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик със специални образователни потребности.
Основни дейности:
Учебна дейност;
Консултативна дейност;
Координираща дейност;
Организационна дейност;
Формиране на общи знания, умения и компетенции.
Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците:
Осигуряване на подходяща среда за развитие на способностите и уменията на децата и учениците;
Осигуряване на помощни средства за образователно приобщаване;
Консултиране по отношение на изграждането на подкрепяща среда.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню