- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „ЖЕЛЕЗНИК”
За периода от 20
20/2021 учебна година до 2023/2024 учебна година



УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ В СУ „ЖЕЛЕЗНИК СТАРА ЗАГОРА


   Училищните планове за реализиране на Националните стратегии са неделима част от стратегията за развитието на училището. Същите се приемат на ПС и утвърждават от директора за всяка учебна година.

Програма за личностно развитие



Програма за превенция на ранното напускане  на училище



Програма за целодневна организация



Програма за повишаване качеството на образование




Програма за обща подкрепа на учениците в СУ „Железник

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню