- Jeleznik

Отиване към съдържанието

Главно меню:

  
  
Училищен план-прием за 2024/2025 учебна година


  
  П
РИЕМ 1. клас
  ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


  ГРАФИК за дейностите по приема на ученици в 1-ви клас за учебната 2024/2025 г.
  Записване на ученици в 1-ви клас, необходими документи
:


                                  1. Заявление за записване в първи клас;


                                  2. Удостоверение за завършено предучилищно образование;
                                  3. Копие от акт за раждане.

  
         
 
ПРИЕМ 5. клас

      ГРАФИК за дейностите по приема на ученици в пети клас на места по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г.


  ПРИЕМ В 8. КЛАС

          ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС  ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ,
          В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА


  Утвърден държавен план-прием в 8. клас


  
Утвърден план-прием за СУ "Железник" - профил "Софтуерни и хардуерни науки", 26 ученици

       График за провеждане на изпити за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас
      

  График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образованиеИнформация за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за  деца, лишени от родителска грижа и  от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства за прием в VIII клас

Насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии

          Онлайн кандидатстване след VII клас


  Работно време на комисията за записване на ученици в VIII клас
        За първи етап
- от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.
        За втори етап
- от 22.07.2024 г. до 24.07.2024 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.
        За трети етап
- от 31.07.2024 г. до 01.08.2024 г.  вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране се определя от директора до 11.09.2024 г.  
Място за приемане на документите – СУ "Железник"

     

 
    Обучението в СУ “Железник“ се осъществява в дневна форма.
     Училището осигурява обучение и в индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение. 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню